Algemene voorwaarden

Van: TintWorks
Schuwagt 152B
2941EH Lekkerkerk

hierna te noemen: Tintworks

KVK: 81306881

Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven;

Tintworks: Tintworks van de algemene voorwaarden;

Koper: de wederpartij van Tintworks, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Tintworks en koper.

Artikel 2 Algemeen

1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeen- komst tussen Tintworks en een koper waarop Tintworks deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Tintworks, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Algemene voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeen gekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van Tintworks en koper slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van Tintworks.

4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Tintworks en koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2. De door Tintworks gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Tintworks is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.

3. Levertijden in offertes van Tintworks zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Tintworks daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aan- vaarding tot stand, tenzij Tintworks anders aangeeft.

6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Tintworks niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

1. Tintworks zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakman- schap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Tintworks het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 3. De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waar- van Tintworks aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Tintworks worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst be- nodigde gegevens niet tijdig aan Tintworks zijn verstrekt, heeft Tintworks het recht de uitvoering van de overeen- komst op te schorten en / of de uit de vertraging voort- vloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.

4. Tintworks is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Tintworks is uit gegaan van door de koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Tintworks kenbaar behoorde te zijn.

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Tintworks de uit- voering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. Indien door Tintworksof door Tintworks in geschakelde derden in het kader van de opdracht werk- zaamheden worden verricht op de locatie van koper of een door koper aangewezen locatie, draagt koper koste- loos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

7. Koper vrijwaart Tintworks voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de over- eenkomst schade lijden en welke aan koper toerekenbaar is.

Artikel 5 Levering

1. Levering geschiedt af fabriek/winkel/magazijn van Tintworks.

2. Indien levering geschiedt op basis van “Incoterms”, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende “Incoterms” van toepassing zijn.

3. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Tintworks deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgends de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

4. Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Tintworks gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.

5. Indien de zaken worden bezorgd is Tintworks ge- rechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.

6. Indien Tintworks gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst,vangt de levertijd aan nadat koper deze aan Tintworks ter beschikking heeft gesteld.

7. Indien Tintworks een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de koper Tintworks schriftelijk in gebreke te stellen.

8. Tintworks is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Tintworks is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

9. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Tintworks de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren op- schorten tot dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 6 Monsters en modellen

1. Is aan de koper een monster of model getoond of verstrekt dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.

2. Bij overeenkomsten ter zaken van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

Artikel 7 Onderzoek, reclames

1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is over- een gekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

2. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Tintworks te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 12 maanden na levering te worden gemeld.

3. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van Tintworks op de wijze zoals door Tintworks is aangegeven.

Artikel 8 Vergoedingen, prijs en kosten

1.Indien Tintworks met de koper een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is Tintworks niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. “Indien de verhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij Tintworks alsnog bereid is de overeenkomst onder de oorspronkelijke condities uit te voeren.”

2. Tintworks mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, half- fabricaten en verpakkingsmateriaal.

3. De door Tintworks gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waar- onder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 9 Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en /of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en / of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Tintworks zal de koper zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging en / of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal Tintworks de koper hierover tevoren inlichten.

4. Indien een vast tarief is overeengekomen zal Tintworks daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aan- vulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft.

5. In afwijking van het te dezen bepaalde zal Tintworks geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandig- heden die aan hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 10 Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Tintworks aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

2. Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is de koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van Tintworks op de koper onmiddellijk opeisbaar.

4. Tintworks heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofd- som en de lopende rente. Tintworks kan, zonder daar- door in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Tintworks kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

5. Tintworks heeft de mogelijkheid een kredietbeperkings- toeslag van 2% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 7 dagen na factuurdatum.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Tintworks geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. blijven eigen- dom van Tintworks totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Tintworks gesloten overeen- komsten is nagekomen.

2. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoor- behoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendoms- voorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Tintworks zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade als- mede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

5. Door Tintworks geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoor- behoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

6. Voor het geval dat Tintworks zijn in dit artikel aan- geduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestem- ming aan Tintworks of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Tintworks zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 12 Garantie

1.Tintworks garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buiten- land en koper van dit gebruik te tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Tintworks.

3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 12 maanden na levering.

4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Tintworks de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door koper, naar keuze van Tintworks, vervangen of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt koper zich reeds nu de vervangen zaak aan Tintworks te retourneren en de eigendom aan Tintworks te verschaffen.

5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestem- ming van Tintworks, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is. De geleverde goederen moeten gestockeerd worden in een ruimte die een minimum temperatuur heeft van 10 graden en een maximum van 40 graden celcius.

6. Indien de door Tintworks verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.

Artikel 13 Incassokosten

1. Is koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komenalle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. Indien koper ingebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt bij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. dit met een minimum van € 50,00.

2. Indien Tintworks hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper.

4. Koper is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 14 Opschorting en ontbinding

1. Tintworks is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ont- binden, indien:

-Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

-na het sluiten van de overeenkomst Tintworks ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen.

In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

-koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.

2. Voorts is Tintworks bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijk- heid niet mag worden verwacht.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Tintworks op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Tintworks de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Tintworks behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

1. Indien Tintworks aan koper bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is koper gehouden het aldus geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retour- neren. Indien de koper deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

2. Indien koper, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft Tintworks het recht de daaruit voort- vloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op koper te verhalen.

Artikel 16 Aansprakelijkheid

1. Indien door Tintworks geleverde zaken gebrekkig zijn , is de aansprakelijkheid van Tintworks jegens koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.

2. Indien Tintworks aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de overeen- komst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 2.270.000 (Zegge:twee miljoen tweehonderd- zeventigduizend euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Tintworks in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

-de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrek- king heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

-de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Tintworks aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan Tintworks toegerekend kan worden;

-redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

4. Tintworks is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Tintworks of zijn ondergeschikten.

6. Uit de door ons gegeven adviezen zijn geen rechten te ontlenen.

Artikel 17 Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze aan koper juridisch en / of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 18 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en juris- prudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Tintworks geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Tintworks niet in staat is zijn verplichting na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Tintworks worden daaronder begrepen.

3. Tintworks heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Tintworks zijn verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zoveel Tintworks ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Tintworks gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 19 Vrijwaringen

1. De koper vrijwaart Tintworks voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

2. Indien koper aan Tintworks informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 20 Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voor- waarden bepaalde behoudt Tintworkszich de rechten en bevoegdheden voor die Tintworks toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Het is de koper niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de Tintworks tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Tintworks, ongeacht of deze aan de koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

4. Alle door Tintworks eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Tintworks worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

5. Tintworks behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 21 Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Tintworks gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Tintworks zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Tintworks niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 22 Niet-overname personeel

1. De koper zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaats gehad met Tintworks, medewerkers van Tintworks of van ondernemingen waarop Tintworks ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeen- komst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect voor zich laten werken.

Artikel 23 Geschillen

1. De rechter in de vestigingsplaats van Tintworks is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Tintworks het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 24 Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen Tintworks en de koper is Nederlands recht van toepassing.

Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.